Weiterer Beitrag ( 2. Rundgang): akyol kamps architekten bda GmbH, Hamburg